CRIPTÓN

36

0

--

1,78

 Kr

116

120,8

Configuración electrónica del Kr

83,798

13,99
[Ar] 3d10 4s2 p6 (8)


  ARGÓN  

BROMO

Academia Ciencias Galilei (www.acienciasgalilei.com). Cierra ventana

RUBIDIO

  XENÓN  

 

Kr     CRIPTÓN

 36

Peso atómico

 83,798 g/mol

Estados oxidación

 0, 2

Punto de fusión

 116 K

Punto de ebullición

 120,85 K

Densidad

 1,784 (Gas 273K g/l)

Configuración electrónica

 [Ar] 3d10 4s2 p6 (8)

Propiedades ácido/base 

 --

Estructura cristal

 Cúbico, centrado en cara

Electronegatividad

 --

Calor de vaporización

 9,029 kJ/mol

Calor de fusión

 1,638 kJ/mol

Conductividad eléctrica

 --

Conductividad térmica

 0,00949 Wm-¹K-¹ (a 300 K)

Calor específico

 0,248 Jg-¹K-¹ (a 300 K)

Primer potencial ionización

 13,999

Volumen atómico

 32,2 cm³/mol

Radio atómico

 1,03 Å

Radio covalente

 1,89 Å

Sintético

 No

CERRAR VENTANA

Configuración electrónica

 

Estructura cristalina

Configuración electrónica del Kr

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

 

Subir